Hội thảo trường kaplan Singapore tổ chức tại Tân Đại Dương